ఆకలి కాదు "సాఫ్ట్ వేర్ రాజ్యం"

6/17/2009 - రాసింది karthik at Wednesday, June 17, 2009
మొన్న ఆ సీరియస్ పాట రాసి నేను కూడా కొంచెం చిరాకు పడ్డాను. యూజ్ లెస్ ఫెల్లోస్ ప్రజలను ప్రశంతంగా బ్రతకనీరు. ఈ సారికి ఒక సాఫ్ట్ వేర్ ప్రేమికుడి బాధ ఏమిటో చూద్దాం... ఈ సారి మన ప్రేమికులు ఆఫీస్ కెఫెటేరియాలో పాట పాడుకుంటున్నారు..

ఇంజినీరువని సాఫ్ట్ వేరు అని ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారి..
చిన్న కోడు రాసి బగ్గులన్ని పట్టి ఎన్నెన్ని రిసల్ట్స్ రప్పించావే పొన్నారి..

లాంగ్వేజి నువ్వైతే....
ప్యాకేజి నేనౌతా...
లాంగ్వేజి నువ్వైతే ప్యాకేజి నేనౌతా

ఇంజినీరువని సాఫ్ట్ వేరు అని ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారి..
చిన్న కోడు రాసి బగ్గులన్ని పట్టి ఎన్నెన్ని రిసల్ట్స్ రప్పించావే పొన్నారి..


కోడు నీవై.. కోడులో ఎర్రర్ నేనై..
ప్రాజెక్ట్ చెత్తే కాగా..
బగ్గు నేనై..
నాలో ప్రాబ్లం నీవై..
'బ్యుటిఫుల్' తప్పు ఐనది సింటాక్సో లాజికో ఇంపుట్టో..

ఇంజినీరువని సాఫ్ట్ వేరు అని ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారి..
చిన్న కోడు రాసి బగ్గులన్ని పట్టి ఎన్నెన్ని రిసల్ట్స్ రప్పించావే పొన్నారి..
లాంగ్వేజి నువ్వైతే ప్యాకేజి నేనౌతా..

ఇప్పుడు చూద్దాం

తనన తనన తన్నా..
' హ్మ్మ్' తనన తనన అన్నా..
తాన తన్న తాన్నం తరతతన ...
తాన అన్నా టూలేమో ఒకటే కదా
కోడు రాసి రన్ను చేయలేదా..
కోడే ఫైనల్ కదా..
కోడు తప్పనీ... అన్నా..ఇంతే కాదా..
కోడు తప్పనీ... అన్నా..ఇంతే కాదా..

ఇంజినీరువని సాఫ్ట్ వేరు అని ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారి..
చిన్న కోడు రాసి బగ్గులన్ని పట్టి ఎన్నెన్ని రిసల్ట్స్ రప్పించావే పొన్నారి..
లాంగ్వేజి నువ్వైతే ప్యాకేజి నేనౌతా..P.S: ఈ పాటలు విని ప్రజలకు ఎవరికైనా గుండె కళ్ళుక్కుమన్నా.. లేక బుర్ర ఢాం అన్నా. నేను చేయగలిగేది ఏమీ లేదు..

-కార్తీక్