జంధ్యాల గారి గురించి ఆదివిష్ణు గారు రాసిన వ్యాసం..

6/20/2011 - రాసింది karthik at Monday, June 20, 2011
జంధ్యాల గారు-ఆది విష్ణు గారు ఎంత మంచి మిత్రులో మనకు తెలిసిందే.. 2002లో జంధ్యాల గారి మొదటి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆది విష్ణు గారు వ్రాసిన వ్యాసం  లోని కొంత భాగం చిత్రమాలికలో ఇక్కడ చూడవచ్చు.. ఈ వ్యాసం 16జూన్-30జూన్,2002 హాసం పత్రికలో ప్రచురితం అయ్యింది..ఈ వ్యాసం  ఒక ప్రముఖుడు మరో ప్రముఖుడి గురించి రాసినట్టుగా కాక కేవలం ఒక మిత్రుడి లేని వెలితి గురించి ఆదివిష్ణు గారు ఎలా రాశారో మనం చూడవచ్చు .. ఈ వ్యాసాన్ని ద్తొమ్మిదేళ్ళపాటూ భద్రపరిచినందుకు నాగురించి నాకే చాలా ఆనందంగా ఉంది..ఈ రోజు చిత్రమాలిక ద్వారా ఆ వ్యాసాన్ని ఆన్లైన్లో పెట్టే అవకాశం కలిగింది..   చిత్రమాలికలో వ్యాసం ఇక్కడ చూడగలరు..