ఆ ముసలోడు చచ్చాడు..

6/09/2011 - రాసింది karthik at Thursday, June 09, 2011
హైందవ ద్వేషమే ఆలంబనగా జీవించిన  ఆ ముసలోడు చచ్చాడు..
సనాతన విశ్వాసాలు ఈ దేశం లో ఎంత హీన స్థితిలో ఉన్నాయో చెప్పిన ఆ ముసలోడు చచ్చడు.. 
దేవతామూర్తుల వలువలూడదీసి నగ్నత్వమే పవిత్రత అని బొంకిన ఆ ముసలోడు చచ్చాడు.. 
మరి అంత పవిత్రమైన నగ్నత్వాన్ని తన మతం వారికి ఆపాదించలేని ఆ ముసలోడు చచ్చాడు..
హిందువుల చేతకానితనానినికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచిన ఆ ముసలోడు చచ్చాడు..
ఈ కర్మభూమిన హిందువుల ప్రారబ్దం ఏమిటో చాటిచెప్పిన ఆ ముసలోడు చచ్చాడు..
లౌకికత్వం పేరుతో హైందవ ధర్మం పైన జరుగుతున్న దాడికి సాక్షిగా నిలిచిన ఆ ముసలోడు చచ్చాడు..
హైందవ జాతిలోని అనైఖ్యతను సొమ్ము చేసుకున్న ఆ ముసలోడు చచ్చడు..

ఇప్పుడే చూస్తున్నా.. ఆ బూతుబొమ్మల ముసలోడు చచ్చాడంట..  జనాలు తెగ సానుభూతి చూపిస్తుంటే ఊరుకోలేక ఇది రాశా..