ఎందుకోసం?? నా కుర్చీకోసం!!

9/20/2010 - రాసింది karthik at Monday, September 20, 2010
నిన్న చెప్పుదెబ్బలు పూలదండలు బ్లాగులోని టపా చూశాక ఈ కవిత రాశాను..

విడగొడతా నేను
బొందలు పెడతా నేను
రక్తంపారిస్తా నేను
నెగడు ఎగదోస్తా నేను
ఎందుకోసం?? నా కుర్చీకోసం!!

గనులను భోంచేస్తా నేను
పత్రికతో పాతరేస్తా నేను
ఆంధ్రా ఖోడా గా మారుతా నేను
ఏదీ కుదరకపోతే ఓదారుస్తా నేను
ఎందుకోసం?? నా కుర్చీకోసం!!

సినిమాలను వొదిలేసా నేను
వీధి డ్రామాలు మొదలెట్టా నేను
ఝెండా పీకేస్తే ఊరుకోను నేను
జనాలను అంత సులభంగా వదలను నేను
ఎందుకోసం?? నా కుర్చీకోసం!!

సామంతుడిని నేను
కొరియర్ వాడిని నేను
అధిష్ఠానానికి మొక్కుతా నేను
ఫిర్యాదులు చేస్తా నేను
ఎందుకోసం?? నా కుర్చీకోసం!!

ఏ ఎండకాగొడుగు పడతా నేను
మైండు బ్లాక్ అయ్యి వెర్రెత్తిపోతున్నా నేను
మహరాష్ట్రకుపోయాను నేను
మొహం పగలగొట్టించుకున్నాను నేను
ఎందుకోసం?? నా కుర్చీకోసం!!

మేడం కు కాల్మొకుతా నేను,
ఢిల్లీ గల్లీలో సిల్లీగా నేను,
ఎలక్షనుపొయినా ఆశ వదల్లేదు నేను,
ఏమైనా చేస్తాను నేను
ఎందుకోసం?? నా కుర్చీకోసం..

-కార్తీక్