చిత్రమాలికలో పెళ్ళిపుస్తకం

7/27/2011 - రాసింది karthik at Wednesday, July 27, 2011
మనదేశం లో ఎన్ని కొండలు ఉన్నా హిమాలయాలకు సాటి రావు.. మన దర్శకులలో బాపూగారి స్థానం అలాంటిదే.. బాపు గారి దర్శకత్వం లో వచ్చిన పెళ్ళి పుస్తకం గురించి చిత్రమాలికలో (ఇక్కడ) చూడండి..