బ్లాగు వీటి దొంగ

5/03/2009 - రాసింది karthik at Sunday, May 03, 2009
బ్లాగింగే ఒక అట.. సుత్తి కొట్టడమే పూ బాట.. ||2||
నాకే బ్లాగు ఉన్ననాళ్ళూ ఉండవు మీకు కామెంట్లూ..
బ్లాగర్ ఐనా, వర్డ్ ప్రెస్ ఐనా, అంతా నా వాళ్ళూ..
వైరస్ నాకు లేదు..నా బ్లాగే ఆపలేరు..
వైరస్ నాకు లేదు..నా బ్లాగే ఆపలేరు..

బ్లాగింగే ఒక అట.. సుత్తి కొట్టడమే పూ బాట.. ||2||
అనాథ బ్లాగుల.. ఉగాది కోసం...
అనాథ బ్లాగుల ఉగాది కోసం లేఖినిలా నే దిగివస్తా..
బ్లాగు బ్లాగును కొత్తగ మలిచి బ్లాగరిలా నే దిగివస్తా..
అనాథ బ్లాగుల ఉగాది కోసం లేఖినిలా నే దిగివస్తా..

బ్లాగు బ్లాగును కొత్తగ మలిచి బ్లాగరిలా నే దిగివస్తా..


అనామకులకూ.. అజ్ఞాతలకూ..

అనామకులకు అజ్ఞాతలకు బూజు దులపక తప్పదురా

తప్పదురా..తప్పదురా.. తప్పదురా..

బ్లాగింగే
ఒక అట.. సుత్తి కొట్టడమే పూ బాట.. ||2||

బ్లాగు దేవతకూ..వెబ్ సైట్ తెరిచే..
బ్లాగు దేవతకు వెబ్ సైట్ తెరిచె సైటుదేవతను నేనేరా..

చిన్న బ్లాగుల పోస్టుల మంటకు వర్డు ప్రెస్సునై వస్తా రా..

బ్లాగు దేవతకు వెబ్ సైట్ తెరిచె సైటుదేవతను నేనేరా..

చిన్న బ్లాగుల పోస్టుల మంటకు వర్డు ప్రెస్సునై వస్తా రా..

గూగుల్ రాజ్యం.. యాహు ప్రభుత్వం..

గూగుల్ రాజ్యం యాహు ప్రభుత్వం నేల
కూల్చక తప్పదురా..
తప్పదురా..తప్పదురా.. తప్పదురా..

బ్లాగింగే
ఒక అట.. సుత్తి కొట్టడమే పూ బాట.. ||2||


నేను రాసిన ఆఖరి రెండు టపాలకు ఎవరూ కామెంట లేదు అంతే కాక హిట్స్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి.. అందుకని ఇలా రాశాను :)

కొండ వీటి దొంగ సినిమాలో పాట ఇది.


-కార్తిక్